درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
الهام
وکیلی نیا
مونث
20 - 6 - 1365
متاهل
لیسانس
حسابداری حسابرسی
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 0 - 1386 تا 0 - 1393 در آمزشگاه ucmas مشغول بکار بوده ام
البرز
ماهدشت