درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
فاطمه
آجیلی
مونث
27 - 7 - 1368
مجرد
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمتوسط
زبان اسپانیاییمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مددکار اجتماعی را دارم
از 0 - 0 تا 0 - 0 در dsds مشغول بکار بوده ام
قم
قم