درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
امید
زارع
مذکر
پایان خدمت
20 - 2 - 1369
مجرد
لیسانس
مهندسی نفت
زبان انگلیسیمتوسط
HSEمتوسط
ICDLمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس نفت را دارم
از 0 - 0 تا 0 - 0 در پالایشگاه مشغول بکار بوده ام
فارس
شیراز