درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
فاطمه
فتح الهی
مونث
26 - 3 - 1370
متاهل
لیسانس
مهندسی فناوری اطلاعات
زبان انگلیسیپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
قم
قم