درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
شوکت
رئیسی
مذکر
پایان خدمت
30 - 12 - 1362
متاهل
فوق دیپلم
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمتوسط
گواهینامه پایه یکمپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی راننده ماشین های سنگین را دارم
از 1 - 1385 تا 11 - 1393 در حمل ونقل جاده ای مشغول بکار بوده ام
سیستان و بلوچستان
چابهار