درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
دنیا
شیرکول
مونث
0 - 0 - 1355
مجرد
لیسانس
مدیریّت
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی حسابداری را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی مدیرفنی بند ب آژانس هواپیمایی را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی مدیر فنی مهدکودک را دارم
از 0 - 1384 تا 0 - 1390 در مهدکودک هیوا - نمونه - گلدونه مشغول بکار بوده ام
از 0 - 1390 تا 0 - 1391 در حسابدار آژانس هواپیمایی مشغول بکار بوده ام
از 0 - 1391 تا 0 - 1394 در حسابداری مشغول بکار بوده ام
هرمزگان