درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
کامران
اکبرزادسراج
مذکر
پایان خدمت
26 - 10 - 1350
متاهل
لیسانس
مدیریّت
زبان انگلیسیپیشرفته
مدیریت برنامه ریزی تولید و کنترل موجودیپیشرفته
مدیریت لجستیکپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مدیر را دارم
از 0 - 0 تا 0 - 0 در ریز موج سیستم مشغول بکار بوده ام
از 0 - 0 تا 0 - 0 در شرکت فورتکس رایانه مشغول بکار بوده ام
از 0 - 0 تا 0 - 0 در شرکت آرین آسیا مشغول بکار بوده ام
از 0 - 0 تا 0 - 0 در شرکت دارو شیشه قزوین مشغول بکار بوده ام
از 0 - 0 تا 0 - 0 در شرکت سامتل مشغول بکار بوده ام
البرز
کرج