درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
اکبر
لارتی
مذکر
پایان خدمت
5 - 3 - 1362
مجرد
لیسانس
حسابداری
زبان انگلیسیمتوسط
نرم افزار حسابداریپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 4 - 1394 تا 0 - 0 در خصوصی مشغول بکار بوده ام