درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
حسن
ابارشي
مذکر
پایان خدمت
30 - 6 - 1365
مجرد
فوق لیسانس
مهندسی عمران
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 2 - 1391 تا 2 - 1392 در مهندسي آهاب مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران