درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مهرداد
اعظمی
مذکر
معافیت
30 - 6 - 1359
متاهل
فوق دیپلم
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمقدماتی
کامپیوتر متوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
Kermanshah
Kermanshah