درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
قیوم
شاهی
مذکر
معافیت
8 - 3 - 1370
مجرد
دیپلم
الکترونیک
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارگر را دارم
از 9 - 1391 تا 12 - 1393 در رها پلاستیک مشغول بکار بوده ام
تهران
رباط‌کریم