درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مرتضی
آمنده
مذکر
معافیت
8 - 8 - 1368
مجرد
لیسانس
مهندسی خودرو
زبان انگلیسیمقدماتی
مهندسی معکوس پیشرفته
تعمیر ای سی یو خودروهای سواری و سنگینپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس خودرو را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس خودرو را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارشناس فنی را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
Khorasan Razavi
Mashhad