درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سلیمان
عزت خواه
مذکر
معافیت تحصیلی
14 - 8 - 1372
مجرد
لیسانس
مشاوره و راهنمایی
زبان ترکیپیشرفته
زبان انگلیسیمقدماتی
گواهینامه مهارت تاسیسات از فنی وحرفه ایپیشرفته
آشنا با کامپیوترمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مشاور را دارم
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
اردبیل
مِشگین‌شهر