درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محسن
وزیری
مذکر
پایان خدمت
17 - 9 - 1364
مجرد
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمتوسط
مدارک راه اندازی کسب و کارهای نوینپیشرفته
ACCP اپتک هندوستان-برنامه نویسیپیشرفته
فروش و بازاریابیپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مسئول فروش را دارم
از 1 - 1392 تا 6 - 1393 در بیمه عمر سامان مشغول بکار بوده ام
از 5 - 1393 تا 12 - 1393 در شهر فرش مشغول بکار بوده ام
از 1 - 1394 تا 8 - 1394 در بازاربزرگ فرش آریانا مشغول بکار بوده ام
البرز
کمال‌شهر