درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محسن
سعادتی
مذکر
پایان خدمت
4 - 1 - 1368
مجرد
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی امور دفتری و منشیگری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی امور دفتری و منشیگری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
قم
قم