درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محسن
فرهمند
مذکر
معافیت
29 - 2 - 1365
مجرد
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمتوسط
كامپيوترپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
گیلان
رشت