درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مهدی
خاکی زمانی
مذکر
پایان خدمت
30 - 6 - 1361
متاهل
دیپلم
معماری
زبان انگلیسیمقدماتی
مکانیکی--
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی راننده ماشین های سبک را دارم
از 1 - 1384 تا 1 - 1390 در پالایشگاه نفت آبادان مشغول بکار بوده ام
از 11 - 1391 تا 4 - 1392 در نان شفق مشغول بکار بوده ام
Mazandaran
Sari