درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مهدی
عبدی زاد
مذکر
پایان خدمت
26 - 6 - 1365
مجرد
لیسانس
مدیریّت
زبان انگلیسیمتوسط
زبان ترکیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 11 - 1393 تا 6 - 1394 در فروشگاه اینترنتی بامیلو مشغول بکار بوده ام
از 0 - 1386 تا 0 - 1389 در انبار مواد غذایی مشغول بکار بوده ام
Tehran
Tehran