درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سعید
پیرسارانی سیستانی
مذکر
معافیت
2 - 7 - 1369
متاهل
فوق دیپلم
تلويزيون وهنرهای ديجيتالی
گواهینامه کامپیوترمتوسط
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی امور سینما را دارم
از 1 - 1390 تا 8 - 1394 در صدا و سیما زاهدان جهت بازیگری در یک و دو سریال مشغ مشغول بکار بوده ام
سیستان و بلوچستان
زاهدان