درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محمدرضا
خلخالی
مذکر
پایان خدمت
18 - 4 - 1355
متاهل
لیسانس
مهندسی صنایع
زبان انگلیسیمتوسط
زبان ترکیمتوسط
مميزي داخلي ISO/TS-16949:2002 از TUV Academy IRAN-پیشرفته
تربيت ارزياب EFQM از TUV Academy IRAN-GERMANYمقدماتی
MSA – DOE – COQ پیشرفته
كارت امتياز متوازن مقدماتی
توليد به روش TOC متوسط
SPC ، PPAP ، APQP ، MRPپیشرفته
8D & Reactivity پیشرفته
كانبانمتوسط
لجستيكمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس صنایع را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس صنایع را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مدیر را دارم
از 7 - 1379 تا 9 - 1381 در شرکت دنده ماسوره ایران مشغول بکار بوده ام
از 10 - 1381 تا 12 - 1394 در مجتمع متالورژی پودر ایران مشغول بکار بوده ام
Qazvin
Qazvin