درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
پیمان
وزیری سرشک
مذکر
پایان خدمت
2 - 1 - 1369
مجرد
لیسانس
مهندسی عمران
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس عمران را دارم
از 4 - 1390 تا 5 - 1392 در شاخص ستون پارسیان مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران