درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مهزیار
قلی نژاد
مذکر
معافیت تحصیلی
31 - 2 - 1376
مجرد
دیپلم
الکترونیک
مهارت یا گواهینامه خاصی ندارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی گلخانه را دارم
از 1 - 1393 تا 9 - 1394 در شخصی مشغول بکار بوده ام
خراسان جنوبی
بیرجند