درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مریم
محلی
مونث
30 - 4 - 1369
مجرد
فوق دیپلم
حسابداری حسابرسی
زبان انگلیسیمقدماتی
mspمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 3 - 1392 تا 9 - 1394 در مجتمع فرهنگی امام صادق مشغول بکار بوده ام
تهران
ری