درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
زهره السادات
قریشی
مونث
6 - 5 - 1366
مجرد
لیسانس
کارشناسی فرش
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارشناس فرش را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
اصفهان
اصفهان