درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سحر
سپهرنیا
مونث
1 - 11 - 1360
مجرد
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 5 - 1386 تا 3 - 1389 در موسسه زبان ایران کانادا مشغول بکار بوده ام
از 7 - 1389 تا 6 - 1392 در ابزار طب آسمان مشغول بکار بوده ام
از 6 - 1392 تا 0 - 0 در آذین الکترونیک پیشرو مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران