درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
حسن
نظری
مذکر
معافیت
25 - 9 - 1365
مجرد
فوق لیسانس
زیست شناسی
زبان انگلیسیپیشرفته
زبان ترکیمتوسط
گواهی نامه رانندگیمتوسط
مهارت های پنج گانه کامپیوتر-ICDELمتوسط
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی کارشناس زیست شناسی را دارم
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی کارشناس زیست شناسی را دارم
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی کارشناس گیاهان دارویی را دارم
از 11 - 1393 تا 9 - 1394 در دانشگاه پیام نور مشغول بکار بوده ام
Zanjan
Abbar