درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
جواد
مهدی خواه
مذکر
معافیت تحصیلی
24 - 2 - 1374
مجرد
لیسانس
مهندسی فناوری اطلاعات
زبان انگلیسیمقدماتی
زبان ترکی--
اپراتور سهندپیشرفته
آشنا به امور اداریپیشرفته
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
از 8 - 1393 تا 8 - 1394 در شعله افشان هفشجان مشغول بکار بوده ام
از 8 - 1394 تا 11 - 1394 در بن سازه صنعت موژن مشغول بکار بوده ام
خراسان رضوی
سبزوار