درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مهرداد
محمدیان
مذکر
پایان خدمت
26 - 4 - 1368
مجرد
لیسانس
مهندسی مکانیک
زبان انگلیسیپیشرفته
کارشناس پایپینگ از موسسه فلات قارهمتوسط
کارشناس PDMS از موسسه فلات قارهپیشرفته
کارشناس CAESAR از موسسه فلات قارهپیشرفته
Solidworks-Catia-Autocadپیشرفته
Ansys-Fluentپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس مکانیک را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس مکانیک را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
از 4 - 1393 تا 10 - 1394 در هنر سوم مشغول بکار بوده ام
از 2 - 1391 تا 5 - 1393 در کارگاه ساخت قطعات خودرو مشغول بکار بوده ام
از 8 - 1388 تا 8 - 1389 در اثرنگار پویش مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران