درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
رزا
بهبودی
مونث
15 - 1 - 1354
متاهل
فوق لیسانس
میکروبیولوژی
زبان انگلیسیمتوسط
ielts6.5--
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی میکروبیولوژیست را دارم
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی کارشناس ویروس شناسی را دارم
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی کارشناس علوم و صنایع غذایی را دارم
از 9 - 1394 تا 12 - 1394 در پاک دارو مشغول بکار بوده ام
از 0 - 1380 تا 0 - 1382 در هیت لند مشغول بکار بوده ام
از 0 - 1383 تا 0 - 1386 در اروند مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران