درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
پوریا
بیدختی
مذکر
پایان خدمت
15 - 4 - 1357
متاهل
لیسانس
زبان انگلیسی
زبان انگلیسیپیشرفته
بیش از 18 گواهینامه مرتبط با صادرات و بازرگانی خار--
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارشناس زبان انگلیسی را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مديريت جهانگردی و هتلداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مديريت جهانگردی و هتلداری را دارم
از 10 - 1391 تا 12 - 1394 در شرکت نصر اصفهان مشغول بکار بوده ام
از 7 - 1387 تا 12 - 1388 در داروسازی اکسیر مشغول بکار بوده ام
از 0 - 1386 تا 0 - 1387 در مجموعه فرهنگی تجاری اریکه ایرانیان مشغول بکار بوده ام
از 0 - 1383 تا 0 - 1386 در شرکت فنی مهندسی اروند مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران