درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
شهرام
ذوالفقاری
مذکر
پایان خدمت
1 - 3 - 1360
متاهل
دیپلم
الکترونیک
ICDLمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 4 - 1383 تا 2 - 1394 در چگالش مشغول بکار بوده ام
تهران
شهریار