درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
هادی
گردان
مذکر
معافیت
23 - 6 - 1365
مجرد
دیپلم
کامپیوتر
فروشندگی-انبارداری-دفتر داری-کار با کامپیوترمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی نگهبان را دارم
از 8 - 1390 تا 4 - 1392 در همرنگ مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران