درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
فرشته
موسوی
مونث
23 - 3 - 1370
مجرد
لیسانس
علوم کامپیوتر
زبان انگلیسیمتوسط
حسابداریپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی امور دفتری و منشیگری را دارم
از 6 - 1392 تا 6 - 1394 در بازرگانی روز مشغول بکار بوده ام
خراسان رضوی
مشهد