درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
نیر
نجفی
مونث
24 - 11 - 1360
مجرد
لیسانس
علوم و صنایع غذایی
زبان انگلیسیمتوسط
زبان ترکیپیشرفته
ICDLپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس کشاورزی را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 4 - 1384 تا 8 - 1392 در کارخانه صنایع غذایی شیرین شادی-نیک نوش-آزمایشگاه م مشغول بکار بوده ام
آذربایجان غربی
ارومیه