درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محمد
عسکری
مذکر
معافیت تحصیلی
16 - 12 - 1373
مجرد
لیسانس
حسابداری مالیاتی
------
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی حسابدار را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
تهران