درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
وحید
نوری
مذکر
پایان خدمت
15 - 1 - 1371
مجرد
لیسانس
حسابداری مالیاتی
زبان انگلیسیمتوسط
حسابداریمتوسط
icdl2مقدماتی
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی معلم تربیت بدنی را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
مازندران
محمودآباد