درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
زهرا
احمدی
مونث
14 - 12 - 1371
مجرد
لیسانس
مهندسی صنایع
زبان انگلیسیمتوسط
گواهینامه رانندگیپیشرفته
گواهینامه ارگونومیمتوسط
گواهینامه کار با کامپیوترمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 1 - 0 تا 0 - 0 در پنجره سازی آریا مشغول بکار بوده ام
کرمانشاه
صحنه