درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
ميلاد
مكوندي زاده
مذکر
معافیت
6 - 2 - 1365
مجرد
دیپلم
علوم انسانی
icdl1,icdl2--
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
خوزستان
اهواز