درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
جمشید
هاشمی
مذکر
پایان خدمت
7 - 6 - 1367
متاهل
لیسانس
مهندسی عمران
زبان انگلیسیمقدماتی
طراحی گرافیکمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس عمران را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس عمران را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی هرشغلی که باشد را دارم
از 1 - 1391 تا 12 - 1394 در خصوصی مشغول بکار بوده ام
Kurdistan Province
Baneh