درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
Gelare
B
مونث
6 - 3 - 1376
مجرد
دیپلم
ریاضی فیزیک
زبان انگلیسیمتوسط
مسلط به کامپیوترپیشرفته
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
تهران