درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مظفر
مهدیلی
مذکر
پایان خدمت
6 - 6 - 1358
متاهل
سیکل
زبان ترکیپیشرفته
کار فنیپیشرفته
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارگر را دارم
از 5 - 1379 تا 9 - 1391 در ای سودا مشغول بکار بوده ام
از 6 - 1391 تا 9 - 1394 در شرکت نوشابه خوشگوار مشغول بکار بوده ام
آذربایجان شرقی
شبستر