درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
فرزانه
رفیعی
مونث
21 - 4 - 1366
مجرد
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
قم
قم