درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
علی
خرسندی کوجل
مذکر
پایان خدمت
21 - 3 - 1359
مجرد
لیسانس
حسابداری مالیاتی
زبان انگلیسیمتوسط
گواهی مدرک ICDL،مدرک اصلاحیه قانونو مالیاتهاپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی حسابدار را دارم
از 3 - 1390 تا 12 - 1394 در آسیا تک مشغول بکار بوده ام
Tehran Province
Tehran