درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مهری
اکبری
مونث
13 - 3 - 1364
مجرد
لیسانس
حسابداری حسابرسی
زبان انگلیسیمقدماتی
excelمتوسط
wordمتوسط
نرم افزار همکاران حقوق و دستمزدپیشرفته
نرم افزار همکاران حسابداری فروشپیشرفته
نرم افزار راهکاران (حقوق و دستمزد )مقدماتی
نرم افزار دستگاه کارت زنی pwkaraپیشرفته
تایپ تند زنی فارسیمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی حسابدار را دارم
از 1 - 1388 تا 1 - 1393 در شرکت رنگسازی ایران مشغول بکار بوده ام
Tehran Province
Eslamshahr