درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سهیل
داوطلب
مذکر
معافیت
29 - 1 - 1367
مجرد
دیپلم
مکانیک
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی نگهبان را دارم
از 1 - 1391 تا 12 - 1392 در شرکت گلستان و آسان خودرو مشغول بکار بوده ام
از 1 - 1393 تا 12 - 1394 در موسسه حفاطتی پردیس مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران