درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
الهه
اکبرزاده
مونث
24 - 1 - 1366
مجرد
لیسانس
مهندسی معماری
زبان انگلیسیمتوسط
3d maxپیشرفته
autocadپیشرفته
sketchupپیشرفته
microsoft officeپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس معماری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
از 1 - 1394 تا 1 - 1394 در دی ماه سال 96 به مدت سه ماه در شرکتمهندسی فیدال سا مشغول بکار بوده ام
از 1 - 1392 تا 5 - 1393 در شرکت معماری مهندسی قائم مقامی مشغول بکار بوده ام
از 1 - 1394 تا 1 - 1394 در از مرداد ماه سال 96 بمدت 5 ماه خدمات مشتریان و امو مشغول بکار بوده ام
از 1 - 1394 تا 5 - 1394 در از فروردین سال 94 تا مرداد ماه سال 96 خدمات مشتریا مشغول بکار بوده ام
از 1 - 1390 تا 1 - 1392 در بخش فروش شرکتteosial مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران