درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سید مهدی
ریخته گرزاده
مذکر
پایان خدمت
19 - 11 - 1367
مجرد
لیسانس
علوم اقتصاد و اقتصاد کشاورزی
زبان انگلیسیمتوسط
افیسپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
اصفهان
اصفهان