درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محمد
جعفری
مذکر
معافیت
24 - 6 - 1363
متاهل
دیپلم
تاسیسات
icdlپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی راننده ماشین های سبک را دارم
از 11 - 1380 تا 11 - 1383 در پخش مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران