درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سید وحید
سلیمانپور
مذکر
معافیت
28 - 11 - 1369
مجرد
لیسانس
مهندسی معماری
زبان انگلیسی--
نقشه کشی به کمک رایانه متوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس معماری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس معماری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس معماری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
خراسان شمالی
بجنورد