درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
ارغوان
میرانی
مونث
4 - 12 - 1370
متاهل
فوق لیسانس
مدیریّت خدمات بهداشتی و درمانی
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس کشاورزی را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
اصفهان
اصفهان